Hoppa till sidans innehåll

1972


Styrelse 1972:

Ordförande: Sven Vigren

V. Ordförande: Pelle Rydman

Sekreterare: Gunnar Harju

V. Sekreterare: Lars Quist

Skattmästare: Pelle Näslund

Intendent: Robert Häggkvist

Klubbmästare: Olov Näslund

Sekt. Ledamot: Steffan Lundström

Sekt. Ledamot: Thure Lundqvist

Suppleant: Ernst Thudin

Suppleant: Bo Forsgren

 

Besiktningsmän: Bo forsgren & Lennart Ljung

 

Att notera

Höstfest 21/10 1972

Julglögg 24/12 1972

 

Sällskapet är anslutet till följande organistationer 1972:

Sveriges rikidrottsförbund

Svenska seglarförbundet

Sveneriges Motorbåtunion

Neptunkryssarförbundet

Svenska OK-jolleförbundet

Ångermanslands seglarförbund

Norrlandsregattan

Bottenhavsseglarna

Ulvöregattan

Västernorrlands båtförbund

 

Verksamhetsberättelse för Örnsköldsviks Segelsällskap 1971

 

Styrelsen för Örnsköldsviks Segelsällskap får härmed avge berättelse för 1971 års verksamhet avseende tiden 1 nov. 1970 - 31 okt. 1971.

 

Styrelsen har under året hålligt 10 sammanträden. Årsmöte den 24 november.

 

Följande funktinärer har tjänstgjort:

Bestiktningsmän: B. Forsgren och L. Ljung

Pressreferenter Robert Häggqvist, Erik Grundberg, Tage Salén

Seglingskommitté: Styrelsen

Motorbåtskommitté: Henning Forsberg, Thure Lundqvist, Carl Forslund, Rolf Bylund, Sture Lundblad, Steffen Lundström.

Ungdomskommitté: Sture Nylander, Nils Molander, Mats Franzén, Anders Carlsson, Mats Bylin, L.E. Ottander.

 

Som föregående år började verksamheten med en filmafton i Lärpverket för jolleseglare. Där redogjordes även för den kommande sommarens tävlingar och lägerverksamhet. Alla bjöds på fika men tillslutningen kunde varit bättre. En bidragande orsakt till att få kom tode väl till en del ha berott på en sen annonsering.

 

Den mätkurs som utlovats av Ångermanlands Seglarförbund gick i stöpet, varför vi själva fick i all hast ordna en dylik.

 

Från Sveriges Seglarförbund fick vi upp Instruktör Lennart Olsson, som den 4 - 5 maj gav ett flertar intresserade medlemmar en första orientering i selgemätning och OSCR-regler. Han lovade komma tillbaka vid lämpligt tillfälle och fortsätta med en inblick i den nya IOR reglen om vi så önskade.

 

Sommarens stora händelse nalkades, Ulvöregattan och SM för neptunkryssare.

 

Hotellet på Ulvön blev en besvärlig historia, alldenstund ägaren, Örnsköldsviks kommun, hade hyrt ut det åt en person för hela sommaren, med undantag för regattaveckan, då ÖSS fick hyra sovrummen av kommunen.

 

Samarbetet mellan resauratören och ÖSS var inte det bästa, men vi lyckades knaggla oss igenom veckan.

 

Det brast en del i vår organisation på tävlingsexpeditionen. Där måste finnas en tävlingssekreterare, som håller i alla trådar och till vilken de tävlande kan vända sig. Dessutom bör funktionärer och ledare träffas varje dag för genomgång och planering.

 

Beträffande båtplatser vid enskilda bryggor bör detta ordnas på ett bättre sätt både för båtens och bryggägarnas bästa. Nu hände det att en del seglare försvann utan att göra rätt för sig till bryggägaren. Sådana händelser blir en belastning för ÖSS:s verksamhet på Ulvön.

 

Vädret under veckan var inte så vänligt inställt till våra tävlingar. En dag av Ulvöregattan fick inställas på grund av den hårda nordan med ca 14 sekundmeter vid start.

 

Våra egna seglare kunde i år ej upprepa sina från tidigare SM fina placeringar trots hemmavatten. Antalet neptunkryssare som ställde upp till start var 35 st. Så många har ej tidigare startat vid SM eller andra seglingar vid Ulvön.

 

IF och Nordiska folkbåten var också representerade och deltog under Ulvöregattans seglingar. OSCR-båtarna seglade på havsbanan utanför Ulvöarna.

 

Efter seglingarna hölls prisutdelning på Kronprinsbryggan med ordf. i Neptunkryssarförbundet Prof. Erik Annerz som prisutdelare.

 

Seglingarna avslutades med regattamiddag på Ulvö hotell med god tillslutning och fin stämning. Efter middagen bjöds det på en svängom på Kalle Bergströms dansbana, där vi tidigare haft segelmätning under Bo Forsgrens ledning.

 

Så var 1971 års SM för neptunkryssare och Ulvöregatta ett minne blott och av det allmänna slutomdömet, trot vi att om ÖSS får SM för neptunkryssare 1974 i samband med sällskapets hundraårsfirande, så kommer många av årets seglare att ånyo ställa kosan mot Ulvöhamn.

 

Efter ungefär en månads uppehåll slog nästa större aktivitet, nämligen OK-SM i Gullvik. Vi var rätt väl förberedda, dels hade vi ordnag med mätningsgolv för segel i Olle och Pelle Rydmans båthus, som de ställt till förfogande. Våg för vägning av båtarna ordnades genom får sekr. från Harjus färghandel. Seglarna inkvarterade i  kommunens stugor i Gullvik. Den inkvarteringen blev en miss då det tydligen brister hos vissa ungdomar om hur man skall uppträda. Många av seglarna lämnade stugorna ostädade och med pannor och kärl odiskade. ÖSS fick punga ut med 400 kr för städning till vaktmästaren.

 

Före seglingarnas början, ordnades en träff på lördagskvällen där ÖSS bjöd på korv och dricka och invigningstalade gjorde kommunens representant Bernhard Sundelin medan ett stilla regn vätte våra ansikten.

 

Väderguden var oss fortfarande inte nådig. Under de tre seglingsdagarna blåste det - när det inte var vindstilla, vilket det också var - från alla håll. Som excempel kan nämnas att av sju starter två fullföljas.

 

Det satte seglingsnämnden och funktionärerna på svåra prov och när den sista seglingen var klar kunde vi andas ut och konstatera att vi ej behövde använda reservdagen. Efter avslutade seglingar hölls prisutdelninge där varje deltagare, förutom priser till pristagarna, fick en tom surströmmingsburk från Ulvö Gamla Salteri med ÖSS-märket ingraverat på locket. Minnet rönte stor uppskattning.

 

Övriga seglingar har hållits enligt det uppgjorda programmet. ÖSS:s segelflotta har nu utökats med andra båttyper som IF-båten, Viggen och Vega m.fl. Som en följd härav hade Lars Quist i början av säsongen ordnat en havskappsegling som sträckte sig upp till Bonden. Denna segilng gav de tävlade mersmak och vi hoppas att den återkommer. För övrigt ser vi med tillförställelse att fler och fler ägnar sig åt dessa seglingar och detta bör åstakomma en breddning av vår verksamhet.

 

På Ulvödistansen ställde i år sjutton båtar upp. Så många har tidigare ej startat i denna tävling.

 

ÖSS har i sommar varit representerat i Sandhamn av Åke Nordin, som där tävlat med sin Raven typ scampi. Han vann sin klass suveränt och är väl den förste ÖSS:are, som nått så stora framgångar i Sandhamn. Vi gratulerar!

 

En andra havskappsegling, som ordnats av Thore Hägglöv kunde ej fullföljas på grund av nyckfullt väder.

 

Gullviksseglingen har under de senaste åren rönt ett stort intresse från våra seglare. Bakgrunden härtill är den fina service, som familjen Ögran bestått våra seglare med, allt ifrån startskott till lunch efter tävlingarna.

 

Det trevliga IF-båten, som den senaste sommaren dykt upp i våra farvatten, har inspererat försäljaren av båten, Dir. Olle Näslund, som numera är oinskränkt härskare av landet Kattskär, till en regatta döpt till Kattskärsregattan. Denna segling, har samma fina service, som familjen Ögren bestod med, var nog inte någon engångsföreteelse emedan Olle Näslund satt upp ett vandringspris av det finare slaget. Raven med Åke Nordin vid rodret var ofin nog att lägga beslag på första intecknningen i den fina bucklan. Vi känner oss styrkta i vår gärning och tacksamma för det stora intresse som visats ÖSS från familjerna Ögren och Näslund.

 

Till skillnad från våra äldre seglare, har våra optimistseglare ej fått samma fina service. Det har inte klaffat med funktionärerna, så ibland har inte seglingarna blivigt av trots att optimisterna varit på plats, men inte funktionärerna. Sällskapets ungdomskommitté har inte fungerat på ett tillförställande sätt. Här måste det bli en uppryckning och till den änden skall ordnas en träff för optimistseglare och deras föräldrar i början av nästa år.

 

Våran OK-seglare, som numera utgöres av ett par tre stycke med duktige Mats Bylin i spetsen känner sig antligen ganska övergivna då inte flera orkar ställa upp trots att båtar finns.

 

De stora evenemang inom seglingssidan vi haft, har tagit mycket tid och krafter i anspråk och detta har väl varit ett av skälen till att ungdomsarbetet fått sitta emellan.

 

Trysundaträffen blev i år stoppad av en intensiv dimma, om omöjliggjorde all segling då vinden också svek. Så småningom hittade de flesta fram till Trysundagården, där köttbullar och ölet snabbt försvann, för Sjön suger ju som bekant, och till tonerna från Husbandets tråddes dansen tills natten vände.

 

Utbildningslägret för unga seglare har också i år hållits på Ulvön. Det fick i år en mindre omfattning än i fjol, men vi hoppas att vi skall kunna fortsätta med det nästa sommar.

 

Höstfesten på Öviks stadshotell blev en trevlig avslutning på en mycket intressant och spännande somSjutifem sjöfarare hade bänkat sig och avnjöt en en god middag med dans till fram på natten endast avbruten av prisudelning.

 

Som sammanfattning kan framhållas att ÖSS ej tidigare haft två SM att klara av och styrelsenvill därför tacka alla, som hjälpt och stött oss i vårt arbete, som exempelvis bojutläggarna. De gjorde ett strålande arbete trots att motorn ibland gav upp, men de kämpade ihärdigt vidare och de som kom hem efter dagens vedermödor med en propeller, som ursprunglingen hade tre blad varav bara två var kvar. Radioorganistationens unga grabbar vill vi också tacka. De skötte alla våra radioförbindelser på ett utmärkt sätt med den förträffliga utrustning de fått låna från militären i Sollefteå.

 

Vi kan slå fast, att utan den service ÖSS får från motorbåtarna, är det svårt att ordna seglingar.

 

Till alla övriga, som hjälpt oss under den gångna sommaren rikta vi också ett varmt tack.

 

Örnsköldsvik den 15 november 1971

Styrelsen

 

Verksamhetsberättelse för ÖSS motorbåtssektion

Sektionen har under året haft följande sammansättning:

Henning Forsberg, Thure Lundqvist, Karl Forslund, Rolf Bylund, Sture Lundblad och Steffan Lundström.

 

Verksamheten började med en Båt och Hembygdsträff i Skeppsmalens fiskeläge den 19 juni tillsammans med Grundsunda hembygdsförening, Skeppsmalens Fiskarförening och Studiefrämjandet.

 

Under mottot Navigation under ansvar talade sjökapen Olle Lindgren, om Miljövård talade hälsoinspektör Tage Nilsson, om Bygd och Kultur Otto Lindström, desstuom medverkade Gullängets mans- och damkör med Evert Taube-melodier. Tyvärr avskräckte vädret många och endast ett fåtal båtägare besökte träffen. En teoretisk upplagd tävling i navigation följde, där deltagarna fick lämna skriftliga svar på frågor.

 

Den 11 juli stod sektionen som arrangör för den sedvanliga Ulvöträffen, som i år också var DM-premiär för motorbåtar, tillhörande klubbar anslutna till Västernorrlands båtförbund. Tyvärr spelade även där vädrets makter oss ett spratt. Den alltför hårda vinden avskräckte många.

 

På grund av det dåliga intresset vid tidigare tävlingar som med tanke på omständigheterna på sådana arrangemang ansåg vi oss nödsakade inställa Trysundaträffen och Ulvödistansen. Vi tror att detta varit ett mellanår och hoppas att intresset ökar till näst säsong. Eventuellt kommer en ny tävlingsform att prövas.

 

Skärgårdsstädningen den 11 - 12 september visade stort intresse. Ett 30-tal båtar från ÖSS, Köpmanholmen, Ulvön, Ullånger och Docksta deltog i städningen. Området från Skagesudde-Ulvön-Mjältön har avpatrullerats. Ett 60-tal säckar fylldes, vilka avlämnades i en container som hälsovårdsnämnden fraktat till en brygga på Nötbolandet. På lördagskvällen var anordnat samling på Trysundagården till en stunds koppla av.

 

Det privatradiotillstånd som fanns för ÖSS Öviks-båt, har sedan i våras upphört och inräknas numera i Västernorrlands Båtförbund som har fyra namnanpropsgrupper, nämligen, Härnö-båt, Sundsvall-båt, Ådals-båt, Öviks-båt.

 

Som kontaktman för dessa grupper gentemot S.S.D. (Sjösports samarbetsdelegationen) och Televerket är Steffan Lundström ÖSS. I namnanropsgruppen Öviks-båt ingår Domsjö båtklubb, Husums båtklubb, Ullångerfjärdens båtklubb och Örnsköldsviks segelsällskap.

 

Örnsköldsvik den 23 november 1971

ÖSS Motorbåtssektionen

 

Säsongen 1972

1971 var ett mycket händelserikt år, som ni alla kan se. Två svenska mästerskap med tillsammans över 100 deltagare talar sitt eget språk. Ett jobbigt år var förvisso 1971 ur arrangörssynpunkt men med uppoffrande arbete från ett flertal medlemmar kunde biffen klaras av.

 

1972 blir ett lugnare år ur tävlingssynpunkt. Ulvöregattan med norrlandsmästerskap för nordiska folkbåtar avgörs 17 - 19 juli. Det blir sommarens huvudarrangemang.

 

1972 blir ungdomens år. Ungdomskommittén har rustas upp personellt och har i år fått ett utökat anslag för sin verksamhet.

 

Inom styrelsen offrar vi och kommer att offra mycket tid på Ulvöns framtid sett ur båtägarens synvinkel. Genom skrivelser och av oss initierade sammankomster söker vi väcka kommunens styresmän för angelägna båtfrågor, tex uppläggningsplatser, båthamnar, skärgårdsstädning etc. Skärgårdstädningen, som har bedrivits av ÖSS:s motorbåtsektion ett antal höstar, är ett initativ som borde röna den alldra högsta uppskattning.

 

Vad kan då du som medlem göra för att förbättra sjöentusiastens villkor? Jo, driv på i alla läger för att pressa fram fler uppläggningsplatser, ordentliga anordningar för fritidsbåtar i Gullvik, Trysunda och Ulvön. Kom med idéer och förslag till styrelsen och vi lovar att behandla dem seriöst inom ramen för våra möjligheter. Är du intresserad att jobba aktivt för ÖSS - hör av dig så kan vi säkert hitta ett område som du kan bevaka.

 

Sjölivet ock skärgården är härligt. Slå vakt om och utveckla den miljö som vi ror, seglar eller motorbåtar i. Genom detta kan säkert den härliga upplevelsen av sol och hav bestå och utvecklas. Det beror på dig och oss!

 

En härliga båtsommar!

 

Gunnar Harju

sekr.

 

Tävlingaprogram för säsongen 1972 

 

För alla seglingar tillämpas IYRU:s kappseglingsbestämmelser med tillägg.

Startfartyg får dock utrustas på enklare sätt än vad bestämmelserna föreskriver. 10 min innan första start skjutes ett lystringsskott och 5 min. innan ett förberedelseskott.

 

Båt, för vilken startavgift ej betalats före tävlingsdagen, får ej starta eller kommer att uteslutas ur tävlingen. Betalning skall ske kontakt hos Melinders kiosk senast kl. 18:00 dag före segling. Förskottsbetalning av startavgifter för hela året kan även göras.

 

Om ej annat anges, sker start kl 10:30.

 

Startavgift: 10:- för deplacementbåtar samt 6:- för OK-jollar och liknande.

Optimister inagen avgift.

Protestavgift: 25:-

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

Datum Tävling Plats Klass Seglingsnämnd
28/5 Träningssegling Malmöfjärden

Neptunkryssare

OK-jolle

OSCR

Optimist

A. Carlsson
4/6 Östan & Västan Hörnskatan

Neptunkryssare

OSCR

A. Carlsson
4/6 Grisslanpokalen Malmöfjärden OK-jolle Å. Johansson
11/6 Gullviksregattan Gullviksfjärden

Neptunkryssare

Ok-jolle

OSCR

Optimist

H. Ögren

H. O. Ögren

17/6 Shellpokalen Malmönfjärden

Neptunkryssare

OK-jolle

R. Green
18/6 Seglarhällans Vandringspris Burön

Neptunkryssare

OK-jolle

OSCR

Optimist

T. Granqvist

17-

18/6

Sydostbrotten race Hörnskatan OSCR L. Quist
23/6

Eskeraderfärd till Ulvön

midsommar

Nötbolandet

Segelbåtar

Motorbåtar

R. Häggkvist
16-20/7 Ulvöregattan Ulvön
23/7 Stubbsandsregattan Stubbsand Optimist M. Franzén
30/7 Trysundaskeppet

Malmönfjärden-

Trysundafjärden

OSCR G. Green
30/7 Granlidenpokalen Nötbolandet

OK-jolle

Optimist

J. Näslund

5-

6/8

Trysundaträffen Nötbolandet

Klasseglingar

OSCR

G. Harju
12/8 Ulvödistansen Nötbolandet

Klasseglingar

OSCR

L. Hellgren

P. Melinder

19/8 Kattskärspokalen Kattskär

Neptunkryssare

OSCR

J. Näslund
20/8 Damernas & gastarnas Malmönfjärden Neptunkryssare

P. G. Nilsson

E. Grundberg

27/8 Neppe & OK-turnering Malmönfjärden

Nepptunkryssare

OK-jolle

Å. Johansson

26-

27/8

Nattsegling Hörnskatan OSCR L. Quist
3/9 Floraregattan Höglandssjön Optimist S. Nylander

 

Tävlingsprogram för motorbåtar 1972

17/6 Båtträff Malmön-Sandviken kl 16:00

5/8 Trysundaträffen Familjetävling Nötbolandet

12/8 Ulvödistansen Navigationstävling Nötbolandet

9-10/9 Skärgårdsstädning 

 

 

Uppdaterad: 05 JAN 2010 12:14 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux