Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR för Örnsköldsviks segelsällskap

 

Örnsköldsviks Segelsällskap, bildat 1874-02-24, har till syfte att väcka intresse för sjön och sjösporten samt befrämja gott sjömansskap.

 

MEDLEMSSKAP

§1
Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjort skriftlig ansökan, vilken skall innehålla namn å den inträdessökande, födelseår och dag, yrke eller titel samt adress och telefonnummer.

Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersordf. resp. hedersledamot. Junioråldern skall överensstämma med Svenska Seglarförbundets bestämmelser.

Medlem som efter påminnelse från skattmästaren icke erlägger föreskrivna avgifter kan uteslutas ur Sällskapet.

 

MEDLEMSAVGIFTER

§2
Medlem erlägger en årsavgift som beslutas av sällskapet på ordinarie årssammanträde. Hedersordförande och hedersledamot är befriade från årsavgift.

 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR

§3
Medlem för icke utan styrelsens (eller - om styrelsen så bestämmer - vederbörande sektionsstyrelse) medgivande representera sällskapet.

§4
Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar ansluta till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet ståendet idrottsutövare deltager.

 

STYRELSEN

§5
Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och 8 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
Ordförande väljes på ett år, övriga ledamöter väljes på två år med halva antalet (4 + 1) varje år.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vide ordförande, sekreterare skattmästare, intendent och klubbmästare samt övriga funktionärer som anses erforderliga.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera lämpligt antal ledamöter.

§6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutmässig, då minst 4 av antalet ledamöter är närvarande.

§7
Ordföranden är sällskapets officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakardessa stadgars efterlevand. I ordförandes frånvaro träder vide ordföranden in i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock - om icke särskilda skäl för avvikelser föreligger - nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren, skattmästaren, intendenten och klubbmästaren nämligen

Sekreteraren:
att   för och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, mottaga och samman föra samtliga tävlingsprotokoll,
att   registrera och förvara inkommande och utgående skrivelser,
att   ombesörja persspropaganda, insändandet av notiser till pressen,
att   upprätta förslag till styrelsens årsberättelse, samt
att   föra matrikel över sällskapets vandringspriser.

Skattmästare:
att   förvalta sällskapets kassa, uppvära avgifter, verkställa utbetalningar och häröver föra noggranna reäkenskaper,
att   med sekreteraren föra fullständig matrikel över sällskapets medlemmar och båtar.
Räkenskaperna räknas från 1 sept. - 31 aug.

Intendenten:
att   omgänderha all material och svara för att densamma är i brukbart skick,
att   vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av material, samt att biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.

Klubbmästaren:
att   ordna sällskapets festligheter och sammankomster.

§8
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

 

SEKTIONER

§9
Årsmötet väljer de sektioner och sektionsmedlemmar som skall vara verksamma inom sällskapet. (T ex seglingssektionen, motorbåtssektionen, jollesektionen)

För varje sektion utses en sektionsstyrelse, bestående av ordförande jämte erforderlig antal ledamöter. Minst en ledamot av varje sektionsstyrelse bör om möjligt tillhöra styrelsen.

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till arbetsplan jämte kostnadsberäkning för sektionens verksamhet under nästföljande verksamhetsår.

Förslaget inviges till styrelsen å tid, som av denna bestämmes.

Styrelsen behandlar fastställd arbetsplan för varje sektion.

Rapport över sektionens verksamhet under det gångna året skall inlämnas till styrelsen senast 15 oktober varje år.

 

MÖTEN

§10
Med ställskapets hålles
dels ordinarie årsmöte i november månad,
dels extra möten, när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfäras senast 14 dagar före mötet.

§11
Rösträtt tillkommer:
medlem, som fyllt 18 år och som erlagt förfallna avgifter samt ständiga ledamöter.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§12
Möte är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.

§13
Vid ordinarie årsmöte förekommer bl a följande ärenden:
1.   Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.   Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet.
3.   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4.   Styrelsens och sektionsstyrelsens berättelser.
5.   Revisorernas berättelse.
6.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och sektionsstyrelserna för den tid revisionen avser.
7.   Val av
   a)   Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
   b)   Fyra ledamöter av styrelsen för en tid av två år.
   c)   En suppleant i styrlsen för en tid av två år.
   d)   Sektioner.
   e)   Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.
8.   Förslag (mortioner), som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av sällskapet minst 30) dagar före mötet.
9.   Val av valberedningskommité.
10.   Frågor av ekonomisk art.
11.   Övriga frågor.

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSSKAPSÅR SAMT REVISION

§14
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast förljande ordinarie årsmöte.

Räkensskapsåret omfattar tiden 1 spet. - 31 aug.
Räkenskaperna (jämte styrleseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m) tillhandastållas revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§15
Revisorerna åligger att granska styrlesens och sektionsstyrelsernas förvaltning och räkensskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

 

BESLUT

§16
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).
Vid votering bestämmes utgången - utom i frågor som omförmäles i §18-19 genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden, vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§17
Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit uupptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

 

STADGEFRÅGOR

§18
Förslag om ändring av dessa stadgar kan endast väckas av styrlesen. Beslut härom kan endast fattas på två (2) efter varandra följande årssammantränden varav ett (1) ordinarie. För godkännande erfordras 3/4 majoritet.

§19
Förslag om sällskapets upplösande kan endast väckas på ordinarie årssammanträde och kallelse, innehållande uppgift härom, skall skrivigt delges samtliga medlemmar.
Beslut om upplösning av sällskapet skall innehålla föreskrift om användning av sällskapets tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrka avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

För godkännande erfordras 3/4 majoritet på två (2) efter varandra förljande årssammanträden varav ett (1) ordinarie.

§20
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

UTMÄRKELSER OCH BELÖNINGAR

§21
Såsom särskilda utmärkelser utdelar Sällskapet följande:

A. Förtjänstnålar

ÖSS-nålen i brons är avsedd att utdelas till person, som gjort sällskapet sådana tjänster och på sådant sätt främjat dess syften att han/hon kan anses vara värd sällskapets tacksamhet.
ÖSS-nålen i silver till person, som gjort sällskapet så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att han/hon kan anses vara värd sällskapets tacksamhet och erkänsla.
ÖSS-nålen i guld till person, som gjort sällskapet stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att han/hon kan anses vara värd sällskapets synnerliga tacksamhet och erkänsla.

Förslag på kandidat till förtjänstnålens erhållande kan väckas av medlem i styrelsen eller medlem i någon av dess sektioner. Styrelsen beslutar sedan i frågan.

B. Utmärkelsetecken för seglare och motorbåtsförare.

Märke i valörerna brons, silver och guld utdelas av sällskapets styrelse till seglare och motorbåtsförare, vilken deltagit i och fullföljt tävlingar och långfärdsseglingar enligt följande bestämmelser:

Seglare
För bronsmärke fordras
att   ha deltagit i minst 20 kappseglingar
att   ha varit aktiv kappseglare i minst 3 år

För silvermärke fordras
att   ha deltagit i minst 50 kappseglingar eller 10 långfärdsseglingar
att   ha varit aktiv kappseglare i minst 6 år

För guldmärke fordras
att   ha deltagit i minst 80 kappseglingar eller minst 30 långfärdsseglingar
att   ha varit aktiv kappseglare i minst 9 år

Anm. För att räknas skall långfördssegling överstiga 90 distansm. Poängselingar, där flera seglingar ingår, räknas som 1 segling.

Motorbåtsförare
För bronsmäre fordras
att   ha deltagit i minst 8 navigationstävlingar, varav minst 2 mörkertävlingar.

För silvermärke fordras
att   ha deltagit i minst 16 navigationstävlingar, varav minst 4 mörkertävlingar.

För guldmärke fordras
att   ha deltagit i minst 24 navigationstävlingar, varav minst 6 mörkertävlingar.

Medlem, som önskar erhålla utmärkelsetekcen, inlämnar till styrelsen skriftlig ansökan härom jämte meriförteckning. Det är dock styrelsen obetaget, att på eget initiativ tilldela härtill förtjänsta utmärkelsen.

Förtjänstnålar och utmärkelsetecken utdelas i samband med prisutdelning eller årsmöte enligt styrelsens beslut.

Beslutande utmärkelser bekostas av Sällskapet.

§22
Frågor rörande
a)   Eskaderchef
b)   Mätningsmän
c)   Fartygsägare
d)   Fartygs intagande
e)   Fartygs avförande
f)   Uniformer må av styrelsen eller dess sektioner upptagas vid erforderliga tillfällen.

Uppdaterad: 07 AUG 2017 14:19 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux