Seglingsföreskrifter

Klubbkappseglingen i ÖSS genomföres i överensstämmelse med reglerna som de är definierade i Kappseglingsreglerna KSR och seglingsföreskrifterna med ovanstående banbeskrivningar, SRS-regler med lokalt tillägg om personligt avdrag på SRS talet för nya tävlande enligt separat beskrivning samt klassregler för entypsbåtar. Observera att dessa seglingsföreskrifter i många fall innehåller förenklingar i jämförelse med KSR.

Klubbmästerskap:
Klubbmästerskapet består av sommarens klubbseglingar enligt ovan, 6 st delseglingar. I den delsegling där du ej startar blir din poäng = antalet startande båtar i resp. delsegling +1 poäng. Alla resultat räknas.

Anmälan:
Görs via SailArena, www.sailarena.com

Startavgifter:
150 kr per segling. Fakturering sker till respektive skeppare efter säsongens
slut. Medlemskap i någon segelförening/klubb krävs.

Reklam:
Tävlande följer SSFs licensbestämmelser för reklam.

Villkor för deltagande:
Båtarna ska vara ansvarsförsäkrade.

Ändring av seglingsföreskrifter:
Ändring av seglingsföreskrifter anslås på den officiella anslagstavlan vid klubbhuset senast klockan 18:00 dagen innan tävlingsdagen.

Tidsprogram:
Se banbeskrivningar för kölbåtar 2023.

Tävlingsområde:
Se banbeskrivningar (med reservation för ändringar)

Bana:
Banan anges i respektive banbeskrivning. Banan kan avkortas varvid mållinje placeras exempelvis i anslutning till rundningsmärke. Signal S visas med två ljudsignaler, vid ny mållinje, vid avkortning av bana.

Starten:
Seglingen startas i enlighet med Kappseglingsregel (KSR) Appendix S. Förenklat startsystem kan tillämpas där enbart ljudsignaler används. Varningssignal 5 min före  start, Förberedelsesignal 4 minuter före start. Signal 1 minut före start. Startsignal. Vid handikappstarter markeras varje start med en ljudssignal.

Startlinjer:
Startlinje utgörs av en linje mellan två bojar eller enligt beskrivning i banbeskrivningar
för respektive segling.

Enskild återkallelse:
Enskild återkallelse sker, på ett förenklat sätt, med upprepade korta ljudsignaler, när någon del av en båts skrov eller besättning är på bansidan av startlinjen vid båtens startsignal. De upprepade ljudsignalerna ges tills den felande båten vänder för omstart, dock längst under 30 sekunder. Detta ändrar KSR 29.1.

Allmän återkallelse:
Allmän återkallelse sker, på ett förenklat sätt med angivande av 2 skott alternativt 2 längre ljudsignaler. Ny varningssignal kommer att visas vid vilken tid som helst efter att återkallelsen har skett. Detta ändrar KSR 29.2.

Ändring av banan efter start:
Sker enligt Kappseglingsregel (KSR) 33, Signalflagga C uppvisad på rundningsmärke eller Funktionärsbåt anger att ändring av bana skett, varvid upprepande ljudsignaler, innan den ledande båten påbörjar det ändrande banbenet, till det alla båtarna har passerat.

Mållinje:
Mållinje består av en linje mellan två bojar eller enligt beskrivning i banbeskrivningar för respektive segling.

Tidsbegränsning:
Tidsbegränsning för tävlingen anges i respektive banbeskrivning. Maxtid gäller för första båt i mål. Båt som, i en distanssegling, inte går i mål inom 2 timmar efter det att första båt gått i mål får poäng som, ”gick inte i mål”. I en bansegling gäller samma regel med ändring att maxtiden efter första båt skall vara 30 minuter.

Alternativa straff:
Kappseglingsregel (KSR) 44.2 gäller dock med ändring att bara ensvängsstraff 360°-sväng gäller.

KSR 52:
Kappseglingsregel (KSR) 52 gäller inte om man är anmäld att segla enligt ”shorthanded”.

Protester:
Båt vilken avser att protestera, skall informera seglingsnämden om detta och mot vilken båt protesten riktas omedelbart efter målgång. Protest skall skrivas på protestformulär, vilka finns tillgängliga hos ansvarig seglare. Protesten skall avlämnas av den protesterande under tävlingsdagen till ansvarig seglare.

Poängberäkning:
Poängberäkning sker efter lågpoängsystemet Appendix A. 

Säkerhet:
Deltagare som avbryter seglingen och ej har registrerats vid målgång, skall ovillkorligen och omedelbart meddela detta till seglingsledningen.

Ändring av SRS-tal:
Den som önskar ändring av SRS-tal för att de ej för spinnaker eller att man bara är 2 personer i besättningen, skall göra detta senast vid anmälningstidens utgång, ÖSS personliga handicap system används på alla klubbseglingar förutom Ulvöregattan. 

Resultat:
Resultatlista publiceras på ÖSS hemsida samt utsändes på mail om mailadress finns.

Priser:
Vandringspris utgår till segrande båt. Nyttopriser kommer att utdelas på dom seglingar där detta står i banbeskrivningen att prisutdelning kommer att ske efter målgång. Detta gäller för de seglare som deltar på prisutdelningen personligen.

Obligatorisk utrustning:
Varje deltagande båt skall vara försedd med följande utrustning: sjökort, kompass, pyts, ankare med kätting eller lina, anordning för mistsignalering, förbandslåda, nationsflagga, en flytväst eller flytjacka per ombordvarande samt anordning för båtens framdrivande utan segel.

Säkerhet:
Hjälp från följe- eller säkerhetsbåt kan ej påräknas, varför deltagande själv skall kunna påkalla Assistans vid behov. Allt deltagande sker på egen risk, varför signal om tävlingens avbrytande p.g.a. hårt väder ej kan påräknas.